A harmadik szinoptikus, Lukács apostol evangéliumát idézzük most emlékezetünkbe. Lukács evangélista (? – 84 körül) a négy evangélista egyike. A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és Az apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. A szíriai Antiokheia városában született.

Életéről keveset tudunk: csak Pál apostol kolosszébeliekhez írt levele alapján feltételezik, hogy eredeti foglalkozása szerint orvos volt. A hagyomány azt tartja, hogy kedvelte a festészetet, képfaragást, szónoklatot. Pál apostol térítette meg, és Lukács őt követte apostoli útjában.

Az Istennél semmi sem lehetetlen.

És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.

Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus.

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én atyámnak dolgai?

Az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.

Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.

Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek.

Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik.

A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlóképp cselekedjék.

Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.

Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

~~~~~~~~~~~

Egy próféta sem kedves az ő hazájában.

Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Az embernek Fia ura a szombatnak is.

Monda azért nékik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-é szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Az életet megtartani, vagy elveszteni?

Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak.

A ki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is.

Mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.

Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.

Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik.

Azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre?

A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.

~~~~~~~~~~~

Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.

A kinek van füle a hallásra, hallja.

A mag az Isten beszéde.

Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívökből, hogy ne higgyenek és ne idvezüljenek.

És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az igét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.

És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.

A melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

Nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.

A kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, még a mijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle.

Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt.

Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem elküldött; mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy.

Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek:

Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.

A hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek.

Mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.

És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

~~~~~~~~~~~

Jó a só: de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg?

Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilencvenkilenc igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.

A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

Őrizzétek meg magatokat.

Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.

Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

Nincs senki jó, csak egy, az Isten.

A mi embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek.

És bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik adnak és vesznek vala abban. Meg van írva: Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.

És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.

Atyám! bocsátsd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.

Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet.

 

A Breviárium sorozat eddigi alakjai voltak: 

Márk Evangéliuma, Máté Evangéliuma,  Mikes KelemenDéry Tibor,  Karinthy Frigyes,  Nemes-Nagy ÁgnesKrúdy GyulaBerzsenyi DánielApáczai Csere JánosBalassi Bálint, Mikszáth KálmánNémeth LászlóIstván királyMóra FerencMadách ImreArany JánosVörösmarty MihályJózsef AttilaSzéchenyi István 

 

To’Piro

(illusztráció: Antalffy Yvette – Lukács Evangélista)

 

 

Hozzászólások