A kereszténység egyiptomi elterjedése Márk nevéhez fűződik. Az egyiptomi kopt ortodox egyház megalapítója, melynek Alexandriában ő volt az első püspöke. Szent Péter jóváhagyásával írta meg Szent Péter elbeszélése alapján az Evangéliumot latin nyelven a rómaiak számára.

Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit.

Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.

Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.

Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangyéliomban.

Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

Úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

És meggyógyíta sokakat, akik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.

~~~~~~~~~~

Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozék.

Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?

Az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani.
Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.

Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz.

És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.

A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

~~~~~~~~~~

Ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.

Ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.

Aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett igét.

A köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak.

A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.

A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.

Azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?

Nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.

~~~~~~~~~~~

Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok.

Akinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.

Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgyhogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.

Nincs semmi az emberen kívülvaló, ami bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.

Onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.

Az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.

Valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

Minden lehetséges a hívőnek.

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.

Aki nincs ellenünk, mellettünk van.

Lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test, amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.
Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

Senki sem jó, csak egy, az Isten.

Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

Az Istennél minden lehetséges.

Az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

~~~~~~~~~~~

Legyen hitetek Istenben.

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Adjátok meg ami a Császáré, a Császárnak, és ami az Istené, az Istennek.

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felabarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.

Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

Az embernek Fia jóllehet elmegy, amint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, aki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.
Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.

Meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel.

Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt.

Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

 

A Breviárium sorozat eddigi alakjai voltak: 

Máté Evangéliuma,  Mikes Kelemen, Déry TiborKarinthy Frigyes,  Nemes-Nagy ÁgnesKrúdy GyulaBerzsenyi DánielApáczai Csere JánosBalassi Bálint, Mikszáth KálmánNémeth LászlóIstván királyMóra FerencMadách ImreArany JánosVörösmarty MihályJózsef AttilaSzéchenyi István 

 

To’Piro

(illusztráció: Antalffy Yvette – Márk Evangélista)

 

 

Hozzászólások