Vajk a keresztségben – Szent István vértanú nyomán – az István nevet kapta. Atyja, Géza fejedelem halála után, 997-ben vette át az uralmat. 1000 karácsonyán vagy 1001. január elsején megkoronázták Esztergomban. A koronát II. Szilveszter pápától kérte, aminek az a diplomáciai jelentősége, hogy az országot a római egyház védnöksége alá helyezte. 

A közrend és a magántulajdon megszilárdítására, a királyság és az egyház megerősítésére törekedett. Ő az országalkotó, az államszervező, a keresztény hitet terjesztő nagy uralkodó. Korán elhunyt fiához, Imre herceghez írott intelmeiből idézzük gondolatait.

Kedves fiam, a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden, Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass.

A hit, amelyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden létező létrehozójában, és az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, és a Szentlélekben, ki a prófétákból s az apostolokból, valamint az evangelistákból szólott.

Kik az így egybefűzött szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg, az eretnekség fejének szolgái, és nem a szentegyház fiai.

Akik hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit cselekedetek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban nem lesz részük.

Ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is. E lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen.

A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.

Fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson.

Nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.

Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot Isten elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összeségének segedelmével.

Napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék.

Ki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa.

Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.

Vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára, ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned.

Ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek.

Az ő közbenjárásukra törlik el a vétkezők vétkeit.

Ha a főpapok iránt az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbe kötés hatalma.

Örök testámentomot hagyott nekik Isten, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket: ’Meg ne illessétek az én felkentjeimet!’

Az uradalom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma.

Ők országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói.

Közülük senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának, katonáskodjanak, ne szolgáljanak.

Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden.
Ha békeszerető leszel, minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőggel, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel föl, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

Légy alázatos, hogy Isten fölmagasztaljon most és a jövőben is.

Ha becsületet akarsz szerezni, szeresd az igaz ítéletet.

Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.

Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.

A türelemről így beszél Pál apostol: ’Türelmesek legyetek mindenki iránt!’ És az Úr az evangéliumban: ’A ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket’.

Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.

A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.

Ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, zsarnoknak kell nevezni.

~~~~~~~~~~~~~~~

Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.

Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másütt lakjanak.

Dávid zengi: ’A szenttel szent léssz, és az ártatlan férfiúval ártatlan léssz, és a választottal választott léssz, és az elfordulttal elfordulsz’.

A tanács dönti el az ország sorsát, ezért ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér, hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék, tanácsot tőlük kérj.

Ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék.

Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: ’aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos’.

A bolond fogadalmat megszegi az ember.

Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.

Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: ’Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot’.

Mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva, ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul.

A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.

 

To’Piro

(illusztráció: Antalffy Yvette)

 

 

Hozzászólások