Január hava – Vízöntő hava. A legnagyobb, most öt és fél éves unokánk itt szilveszterezett nálunk, és beszélgettünk az óév – újév és a hónapok nevének jelentéséről.

Január hava – Vízöntő hava

Janus: Kétarcú római isten. Neve boltozatos átjárót is jelölt, ő volt a városkapu, a városba való bemenetel és az útra kelés oltalmazója.

Kettős arcú ábrázolásából következik, hogy mindenféle ellentétpár jelképe is lehet (pl. test és lélek, jobb és bal, konzervatív és progresszív, nő és férfi) (androgün/hermafrodita, kettő).

Attribútumai: AJTÓ, KAPU, KULCS, BOT, az UTAZÁS jelképei is.

“Ianus (erasmida átírásban Janus) a római mitológiában az átjárások (iani) és kapuk (ianuae), így a be- és kijárás, a kezdet és vég védőszelleme. Hozzá imádkoztak a rómaiak minden fontos tettük előtt. Az ősidőkben az istenek apjának is őt tartották. Róla kapta nevét január hónap. A Janus-arcú megnevezést gyakran használják a kettősségre, a kétszínűségre.

Fő szenthelye, a Ianus Geminus (kettős) vagy Janus Quirinus (mint a hadba menés istene) a fórum északi részén volt, Vesta templomával szemközt. Nem volt egyéb, mint egy ősrégi, boltozott kapu-átjáró, melyet még Numa Pompilius király emeltetett. Az átjáró két oldalára alkalmazott ajtókat, míg a hadsereg a harcmezőn volt, nyitva tartották. E kapuzat alatt volt Ianus képmása, kettős arccal (bifrons, biceps), a ki- és bejárás, és egyúttal az éber őrködés jelzésére. Ianusnak, mint afféle ajtónállónak (ianitor), kulcs (claviger), bot vagy pálca (virga) volt a kezében, és megfelelő ténykedéseit melléknevei: Patulcius (nyitogató), Clusivius vagy Clusius (záró) stb. jelzik. Tiszteletének másik helye a róla nevezett domb, a Janiculum volt, amelyen Ancus Martius király az Etruria felé vivő országút és a domb aljában folyó Tiberis partjának védelmére erősséget épített.

Így lett a kezdet és vég istenéből a kereskedelem és hajózás istene. A régi római asokon (pénzeken) az ő képe mellett látható egy hajó előrésze, és később a kikötők tulajdonképpeni istenét, Portunust is hozzá hasonló alakban ábrázolták. Azonban a római patrióták a Janiculummal kapcsolatban csakhamar egy boldog aranykort rajzoltak maguk elé, mikor Ianus, mint Latium ős királya, békében és szerencsével kormányozta országát.

Sokan eredetére nézve napistent láttak benne, ahogy a Nap járása jelzi a munka kezdetét és végét, de több vonás alig található benne a napistenség igazolására. Alakja látható több római pénzen, amelyeken kettős fejjel ábrázolták; mégpedig szakállas vagy szakálltalan mind a két fej, a császárkori pénzeken pedig az egyik fej szakálltalan ifjút, a másik pedig szakállas férfiút mutat. Hadrianus pénzein már négyfejűként (quadrifrons) ábrázolták, a kapuzat négy oldalának megfelelően. Feltételezik azt is, hogy alakját kettős torzók inspirálhatták.” (wikipedia)
….

Január hava – Vízöntő hava

Az EMBER, aki valójában két ember

Van egy kanji, elsők között tanuljuk, ha japánul tanulunk. Ez az írásjegy a jin, nin, hito (dzsin, nin, hito) olvasatokkal rendelkező ember (人). Nézzük meg történetét.

“Amikor először tanultam leírni ezt a kanjit, a mesterem egy nagyon szép történetet mesélt arról, hogy mit ábrázol maga az írásjegy. Én mindig úgy képzeltem a nyugati fejemmel, hogy az ember írásjegye egy embert ábrázol, ahogy két lábon áll. A mesterem viszont úgy tanította, hogy a két szár két embert ábrázol, ahogy támogatják egymást mindenben, lévén az emberben ez egy értékes tulajdonság. Az emberek képesek egymás segítésére.

Éppen ezért van az, ha leírjuk ezt az írásjegyet, akkor a két szárának egyforma erősnek kell lennie. Érdekes, nem? Ezzel a gondolattal egy teljesen más érzés- és gondolatvilágba tekinthetünk be, mint amilyen elképzelés mondjuk az enyém volt. Az ember kanjija így egyben a közösséget, az együtt való munkálkodást is magában hordozhatja.” (Gáncs Nikolasz japán kalligráfus)

Kísértetiesen hasonlít a múltba és a jövőbe tekintő Janusra, illetve a benne lezajló folyamatokra, amint az elődeitől merített tudást fejleszti tovább a mindenkori jelenben, hogy az utódok ne kövessék el az elődők hibáit.

“Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn. 3.30)

“… Egy alak, amely két részből áll, de egy háta van… Ám csak lassan bontakozott ki előttem a kép… Egy alakot ábrázolt, amely én voltam, ám a kép kínosan betegesnek és csak félig valóságosnak tűnt: zavarosak voltak a vonásai… mint egy szobor, melynek az lehetett volna a címe, hogy Elmúlás, Rothadás vagy valami hasonló. Az enyémmel összenőtt alak színei és idomai viszont határozottam virultak…

És az alakok belsejében mozgott valami; végtelenül lassan, ahogy egy kábult kígyó tekerőzik. Olyasvalami volt, mint egy végtelenül lassú, lágy, ám folyamatos áramlás vagy olvadás: ráadásul az én képmásom áramlott, vagy szivárgott át Leo képébe; rádöbbentem, hogy képem egyre inkább átadja magát Leónak, átáramlik belé, táplálja és gyarapítja. Úgy rémlett, idővel az egész szubsztancia átáramlik egyik képből a másikba, és csak az egyik marad meg: Leo. Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (H. Hesse: Napkeleti utazás)

…..

Január hava – Vízöntő hava

2016-ban Szász Ilmától kaptam egy megmeditálandó kulcsos képet a neten. Chiharu Shiota Kulcs a kézben című képét.

Chiharu Shiota Kulcs a kézben (kép forrása: fb)

Egy installáció látszik a képen, egy egész termet beszövő piros fonalháló, melyről temérdek kulcs lóg le, egy régi ladik is feltűnik a terem közepén.

A Mandala-Mesélő Igazgyöngyhalász korszakom óta tudom, hogy a kulcs Vízöntő-szimbólum.

Amikor pedig ezt a naptárképet megláttam, „dezsavü” érzésem volt. A koponyát, amin az idő folyama folyik át, már láttam valahol. Itt előre és hátrafelé is folyik az idő.

……

Január hava – Vízötő hava

2004-ben foglalkoztam Katona Áron: Kulcsok című zománcképével.

Szász Ilma meditációs csoportjában próbáltuk megfejteni.

Nagyon örültünk kezdetben az arany és kék színeinek. Majd Szász Ilma írta nekem, hogy ő fejetlen kulcsokat is lát. Akkor bizony én is megláttam. Ebből keletkezett egy PÉLDA-KÉP-MEDITÁCIÓM, KULCSOK címmel.

A VÍZÖNTŐ hívókép kapcsán egy koponya jelent a Kulcsok képen is, de minden más is a KITÜKRÖZÖTT változatban.

Újabb összefüggés, amire találtam, hogy egy kép csak egy KÉPKIVÁGÁS, az élet egy részlete, aminek képkeretein kívül valahol ott a folytatása minden irányban, de akár még térben és időben is.
A kép lehet egy kitükrözött kép részlete is. A valós kép és a tükörkép együtt adhat ki formákat és jelenségeket.

Végül eltávolodva a képtől egy felforgatott temető képe jelent meg, ahogyan ki lehet olvasni a csontok halmazából élet-halál kérdéseit. Nem csoda hát, ha a természeti népek némelyikénél csontokból jósolnak.
De a mai bűnügyi krónikákban is hallunk arról, hogy régi bűntettek felderítésében mennyi információt tartalmaz a csont.
A „KULCS” a CSONT a megfejtésben. Tudjuk, hogy magyarul van egy csontunk, amit KULCSCSONTnak is hívnak. De ez már lehet, hogy inkább szójáték. Vagy ki tudja?

A kulcs, az olló, az ajtó, a zár, halál és újjászületés, a tükör-tükröződés mind-mind Vízöntőhöz kapcsolható fogalmak, ha egy kis „Szent Antal Láncban gondolkodunk”.

…..

Január hava – Vízöntő hava

Az utazás – A Napkeleti utazás

„Hová megyünk hát? … Mindig hazafelé.” (Novalis)

ÚTKERESÉS – ÚTON – HAZAFELÉ – HAZAÉRKEZÉS – OTTHON

ÚTKERESÉS ÉS UTAZÁS JI-KINGGEL ÉS HAIKU-KALLIGRÁFIÁKKAL.
Egy egész blogot szenteltem az útkeresés, az utazás illetve a zarándolás témájának Mindig hazafelé… címmel.


ÚTKERESÉS – MANDALA-MESÉLŐ NAPKELETI UTAZÁS

avagy 21 napos zarándoklatom mandala – ji-king – haiku – kalligráfiákkal a belső úton

Volt nekem a kétezres évek közepén egy mandala-mesélő igazgyöngyhalász korszakom, amikor is irodalmi alkotásokat dolgoztam fel – néhány barátommal együtt – az öt érzékszervre ható illusztrációk segítségével, jungiánus szellemiségű mandalákká.

Hermann Hesse: Üveggyöngyjáték című Nobel díjas könyvének Esőcsináló történetével kezdtem, és a Napkeleti utazás című elbeszélésével folytattam. Huszonegy napra osztottam fel a Napkeleti utazás történetét, néhány képzeletet megmozgató hívószót (ami esetemben a Ji-king hatvannégy jósjelét is lefedte) és egy odaillő idézetet választottam egy-egy nap témájához.

Majd 2011 szeptemberében egy reggel arra ébredtem, hogy a gondolataimat haikukban* összegzem ezentúl. Tizenhét szótag, 5-7-5 szótagos sorokban. Kísérletképpen pedig, néhány virtuális-ecsetvonással szimbólumokat is festettem hozzájuk, ezeket nevezem kalligráfiáknak, s mindezt egy-egy körbe foglaltam. Így lett 21 napos zarándoklatom útinaplójává ez a mandala – ji-king – haiku – kalligráfia gyűjtemény.

*A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája, mely a 20. század elejétől egyre több nyelv irodalmában megjelent. Három sorból áll, melyek rendre 5, 7 és 5 morásak (a fordításokban szótagosak). Egyebekben formailag kötetlen, a sorvégek – mintegy mellékesen – rímelhetnek, de ez nem előírás. (Forrás: Wikipédia)

….

Január hava – Vízöntő hava

2016-2017-es aktualitás

Egy újabb szinkronicitása az életemnek a Novalis vonulat, a Hesse-Napkeleti utazás Ji-kinges haiku-kalligráfiám és az akkor látott Ifjúság című film is Novalis-szal illusztrálja azt, hogy előbb vagy utóbb egyenesen vagy kerülőutakon, de hazaérkezünk az Egybe.

“Amit vállalt, a súlyos út
az égbe ível át;
s végül atyja házába jut,
ki követi szavát.”

Olvastam az újabb kiadású Napkeleti utazás utószavában, hogy H.H. Zarándokunk útját Leo egyengeti, mint egyfajta lelki vezető. Akit ki-ki másképp értelmezett, volt aki a harcos pápa típusával, de volt, aki Hesse “Löwe” (oroszlán) nevű macskájával azonosította. Lehet akár az Oroszlán állatövi jegy a naptárban, s mint ilyen az uralkodóval, a királlyal azonosítható archetípus. Mint rövidítések L.ux E.x O.rient, vagy is a fény hazája, Napkelet is lehet.

“Leo tehát azt az idealizált alakot testesíti meg, aki keletről, a fény hazájából származik, szolgáló és uralkodó is egyúttal. Vagyis egy olyan eszményi vezetőt testesít meg, aki ellentétben a napi politikai csatározásokból győztesen kikerült diktátor-alkattal egy ezredéves hagyományokkal rendelkező, hierarchikus szervezet tagjaként válik irányítóvá….” (Horváth Géza: Az új kiadás fordítója írta) Egy Volker Michels nevű Hesse-kutató rátalált a Hesse-hagyatékban egy füzetre, amely L.E.O. cím alatt tizenhat Ji-King szimbólumot tartalmazott.

Ez pl. szinkronisztikus azzal, ahogy én is a ji-king-haiku-kalligráfiákkal illusztráltam ezt a feldolgozásomat. De amikor az enyém készült, még nem volt tudomásom erről. Mindig hazafelé.blog

 

Antalffy Yvette

“Minden napomnak van egy úgynevezett “hívószava” – yvettesítve – “hYVószava”, ami megtalál, ahogy kinyitom a szemem. Ezeket rendre beírom a naptáramba.”

Forrás: Napi hYVószó.blog

 

Korábbi hYVószó: Sár