Történelmünknek sok fantasztikus szereplője van, akiknek életében a legváratlanabb fordulatok jelentek meg. Közülük is kiemelkedik Assisi Szent Ferenc, akinek látszólag egyszerű személyisége óriási hatást gyakorolt az emberiség és a kereszténység történetére. Nem országokat hódított meg, hanem az emberek lelkét, és nagy segítséget nyújtott a kereszténységnek egy válságos időszakban.

szentferenc2

1182-ben született egy itáliai kisvárosban, Assisiben, gazdag posztókereskedő gyermekeként. Eredeti neve Giovanni di Pietro di Bernardone volt, de szülei – apja francia kapcsolatai és édesanyja francia származása miatt – Francesco-nak (Franciácska) nevezték, és ez a név rajta is maradt.

A művelt fiatalember (több nyelven beszélt) kezdetben a korabeli fiatalok szokásos társasági életét élte. 1201-ben részt vett a Perugia elleni háborúban, megsebesült és fogságba esett. Ez és súlyos betegsége megváltoztatta életmódját. 1205-ben újra háborúba indult ugyan, de egy látomás után hazatért, és ideje nagy részét imával és leprás betegek ápolásával töltötte. Zarándokútra indult Rómába, de az úton misztikus élményben volt része a San Damiano templomban. Látomásában a megfeszített Krisztus így szólt hozzá: „Menj és építsd fel egyházamat, mely – mint látod – romokban hever.” Ezt Ferenc kezdetben úgy értelmezte, hogy a romos templomokat kell újjáépítenie, amivel valóban tevékenységét elkezdte. Valójában ennél sokkal többről volt szó.

szentferenc4

A 12-13. század válságos időszak volt az egyház történetében. Terjedtek az eretnekmozgalmak, amelyek nem fogadták el az egyház alapvető dogmáit. Zavaros nézeteket vallottak, amelyeknek egyik oka az egyház sok képviselőjének visszatetszést kiváltó életmódja volt, amely éles ellentétben állt a krisztusi tanokkal. A pápa, III. Ince kezdetben erőszakos módon akarta megoldani a problémát.

Dél-Franciaországban keresztes hadjárat indult a katarok eretnek mozgalma ellen. Ebben a helyzetben lépett fel Szent Ferenc, aki az erőszak helyett a példamutatást hangoztatta, visszatérést az ősegyház egyszerűségéhez és szegénységéhez. Ez fordulópontot jelentett az egyház történetében, így Szent Ferenc nemcsak a romos templomokat, hanem az egyház korabeli romos épületét is újjáépíttette.

szentferenc3

III. Ince pápa jóváhagyja a ferences rend szabályzatát

Ferenc a látomás után lemondott vagyonáról, szőrcsuhát öltött és szegénységi fogadalmat tett. Példáját hamarosan többen követték, akik „kisebb testvéreknek” nevezték magukat. 1209-ben tizenegy követőjével Rómába ment, ahol III. Ince pápa engedélyezte az új szerzetesrend megalapítását, és jóváhagyta a ferencesek szabályzatát. Annak alapja a szegénységi fogadalom, a szeretet és Krisztus önzetlen szolgálata volt.

Az új rend gyorsan terjedt nemcsak Itáliában, hanem több európai országban is. Ferenc egyik leghíresebb követője a későbbi Szent Klára volt, egy olasz nemesi család leánya, aki 1210-ben hallotta őt először prédikálni. Ezt követően csatlakozott a ferencesekhez, majd 1211-ben megalapította a klarisszák rendjét, az első női szerzetesrendet.

szentklára

Szent KLára

A kortársak szerint Szent Ferencből hihetetlen erő sugárzott. Ennek bizonyítéka, hogy amikor útjai során találkozott Malek-el Kamel egyiptomi szultánnal, az megengedte neki, hogy országában prédikáljon.

A stigmák (Krisztus sebei) egy imádság után jelentek meg testén a La Verna hegyen. Élete végén súlyos beteg volt, de úgy gondolta, hogy szenvedéseivel – Krisztushoz hasonlóan – egyházát és az emberiséget szolgálja. 1226. október 3-án halt meg első szerzetesi közösségének színhelyén Porciumkulában. Nem sokkal halála után, 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta.

Hatása óriási volt a keresztény egyházra. Tevékenysége sokkal többet jelentett a válság megoldásában, mint az inkvizíció erőszakossága. Szerte a világon ma is működik a ferences rend, mint a legnagyobb létszámú szerzetesi közösség. Legfontosabb alapszabályuk most is a szeretet, ami oly nagy mértékben jellemezte alapítójukat.

szentferenc1

Érdekes legenda Szent Ferencről, hogy az állatoknak is prédikált, mint Isten teremtményeinek. A szent szobránál ma is fehér galambok fészkelnek az Assisiben álló templomában. 1931 óta ezért is lett október 4., Szent Ferenc emléknapja, az állatok világnapja.
Életéről Franco Zeffirelli rendezett gyönyörű filmet Napfivér, Holdnővér címmel.

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat!
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölséges
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!

 

Weninger Endre

Hozzászólások