1941. augusztus 4-én 57 éves korában hunyt el Babits Mihály. A Nyugat első nemzedékének egyik kiválósága, a lapnak hosszú évekig szerkesztője. Költő, író, esszéista, műfordító volt.

 

babits01

 

Egyetemi szakdolgozatát a tárgyas ragozás témakörében írta a neves Simonyi Zsigmond nyelvészprofesszornál. A nyelv, a stílus ̶ mint a szó felelős használóját, mint elhivatott írástudót ̶ azután is, haláláig foglalkoztatta.

Babits Mihályra való megemlékezésünk címével a „Zsoltár gyermekhangra” ezen részletére utaltunk:


Az Úristen őriz engem,
mert az Ő zászlóját zengem.

Hogy daloljak más éneket,
mint amit Ő ajkamra tett?

Tőle, Hozzá minden átkom:
hang vagyok az Ő szájában.

Lázas hang talán magában:
kell a szent Harmóniában.

Mintegy leegyszerűsítése ez annak a „vallomás helyett hitvallás”-nak, az „Örökkék ég a felhők mögött”-nek, amelyben ezt is olvassuk:

Én katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katholikus igazságban! Más szóval: hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: az én egyháza nem nemzeti egyház. …

És ugyanezen krédóban pár sorral lentebb méginkább témánkba vágóan fogalmaz:

… Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve; nem mindenkié, csak a magosabb lelkeké; mint a nyelv sem minden állaté. Hiszek a munkában…

Nyelvi elhivatottsága, stílus-igényessége magyarságával is összekapcsolódik. Mint írja egyik esszéjében:

Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagítja?

A vezetéknevére is kitér egyik elmélkedésében, célosan:

… A babics szó honi magyar szóként is élt a régiségben és tájnyelvben. … Magyar szó, és varázslót, vajákost jelent: sőt ősmitológiai eredetű! … Íme, mily alkalmatos, költőhöz és magyar költőhöz illő név! … Zrínyi is horvát volt, és Petőfi Petrovics! … Ezek az ics-vicsek jobban mutatják a magyarság erejét, mint a dupla ékezetes ipszilonok. … Az én nevem egy híres horvát író nevével egyezik. De én magyar vagyok. Kegyelettel őrzöm a nevemet, mint egy öröklött családi tárgyat; de én független vagyok a nevemtől! …

És még egy-két gondolat Babits nyelvi fejtegetéseiből:

A magyar nyelv szavai kevésbé halványak, mint más elhasználtabb nyelvek szavai. A szóból idővel klisé lesz vagy algebrai jel, már csak jelent, de nem ábrázol. Ami ma csak betű, valamikor kép volt. … Napjainkban divat a nyelv szerepét kicsinyelni. De éppen a magyar az a nemzet, amely legkevésbé kicsinyelheti. A magyar nyelv tudása magában még bizonnyal nem tesz magyarrá. A vezeték nem teszi az áramot. A magyar nyelv közeg és vezeték, melyben a magyarság eleven lelki árama továbblüktet. Ez az áram a faj mélyeiből indult és indukálódott; de a nyelv vette föl, és vezette tovább. S a nyelvhez szegődik még ebben a szolgálatban a kultúra, irodalom és művészet, mely a nyelvnek mintegy meghosszabbítása, a polifonikus fölerősítése. …

Minden a szón múlik. Minden igazi író, aki önnön alkotásának folyamatát figyeli, rájön előbb-utóbb, hogy az írói mű kitűnősége vagy elhibázott volta legvégső fokon stíluskérdés. Szavak, átmenetek és fordulatok ügye ̶ legalább amennyire az író azt láthatja és megállapíthatja. …Ha a kellő szó nem áll rendelkezésemre: művem papirosízű, rajzom élettelen. Ez is az irodalom misztikumához tartozik. A szavak bölcsebbek a gondolatoknál. …
A legrögösebb és legügyetlenebb stílus éppúgy stílus és éppolyan döntő, mint a legügyesebb és legsimább. …

 

babits3

 

A magyar stílus gatyában jár. … A fogalmazás mindig egy kicsit hősi erőfeszítés. Kivált a magyarban. A mi nyelvünk még nem gurul oly jól kijárt kerekeken, nem gondolkozik az író helyett. Hiányzanak a kész, jó szólamok, a stílus apró gépalkatrészei, melyeket oly gondtalanul alkalmazhat az angol, a francia író. … A stiliszta, aki vállalja ezt a nehézséget, valóban „sziklát farag és ércet kalapál”. … Nem az idegen szavak csúfítják el legjobban a nyelvet, hanem csúnyán használt magyar szavak, a kuszált mondatok, logikai hibák, grammatikai hanyagságok és rettenetes képzavarok. Ezek ellen a magyar nyelvet semmi sem védi. Szeretném megértetni, mennyire nem kis dologról van itt szó. A magyar stílus gatyában jár. … A magyar író … a hanyag iskolás gyermekhez hasonlít, aki megkönnyíti magának a feladatot. …

Babits Mihálynak, a nyelv, a stílus igényes letéteményesének és sáfárának ez volt mindvégig a célkitűzése, amint a „Jónás imájá”-ban is áll:

… megtalálja

a régi hangot s szavaim hibátlan
hadsorba állván … bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

A cél szentesült. A babitsi hang tovább él. Rajtunk áll, hogy meghalljuk…

 

babits4

Babits Mihály – Farkas Pál szobra Szekszárdon

 

Holczer József Sch. P.

Elhangzott a Tetten ért szavak című rádióműsorban (rövidítve, módosítva) 2016. augusztus 4-én.

 

Hozzászólások