„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” – 125 éve született Tamási Áron.

ÉRDEKES ÉVFORDULÓK – Sorozatunk első cikke a LEGO játék történetét dolgozta fel. A következőben a Theodóra ásványvíz jubileumáról olvashattak. 50 éves a HONISMERET c. folyóirat – adta tudtul a következő cikk. Az oktatás történetében merültünk el a 240 éves a Budapesti Műszaki Egyetem című cikkben. A Földről, a felfedezőkről tájékozódhattunk az előző cikkben. Most Tamási Áron író születésének 125 éves évfordulójáról emlékezünk meg.

tamasi aron

Farkaslaka, Tamási Áron szülőháza (Fotó: gyermekirodalom.hu)

Tamási Áron 1897. szeptember 20-án született Farkaslakán kisbirtokos, sokgyermekes székely földműves család gyermekeként. A kemény munkára már kicsi korától befogta édesapja, Tamás Dénes, de miután kilencéves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, a szülők úgy határoztak, hogy taníttatni fogják, mert a nehéz fizikai munkát már nem lett volna képes elvégezni.

1904-től Farkaslakán járt elemi iskolába, majd 1910-től a székelyudvarhelyi katolikus főgimnáziumba. 1916-ban behívták katonának, 1917-ben hadiérettségit tett. 1918-ban megkezdte jogi tanulmányait, majd a Kereskedelmi Akadémián tanult tovább. Tamási Áron huszonhat éves korában vándorolt ki Amerikába. Itt indult be írói karrierje is, innen küldte haza kéziratait.

Később ő is hazaérkezett, és itthon folytatta munkásságát. Gazdag irodalmi örökséget hagyott hátra. Külön érdeme a székely nyelvjárás és az erdélyi magyar szókincs megörökítése a műveiben. 1926-tól 1944-ig Kolozsvárott élt, ahol Az Ujság és az Ellenzék munkatársa volt. 1926-ban feleségül vette Haliker Erzsébetet, gyermekük nem született.

Az Erdélyi Helikon alapító tagja lett, 1933 májusától külön rovata volt a Brassói Lapokban „Tiszta beszéd” címmel. 1935-ben részt vett az Új Szellemi Front kísérletében. 1936-ban cikksorozatában (Cselekvő ifjúság) az „erdélyi gondolatot” igyekezett megújítani. 1937 októberében a népfrontos vásárhelyi találkozó elnöke volt. Ezen időszaka alatt többször is kitüntették a Baumgarten-díjjal (1929, 1930, 1933, 1943), valamint 1940-ben átvehette a Corvin-koszorút is.

1940-ben a második bécsi döntéssel Kolozsvár, illetve Tamási Áron szűkebb otthona is visszakerült Magyarországhoz, amitől kezdve az erdélyi mellett a magyarországi irodalmi életben is aktívan részt vett. 1942 novemberében felszólalt a lillafüredi írótalálkozón. 1943-tól 1949-ig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. 1944 augusztusában az Erdélyi Magyar Tanács tagjaként a háborúból való kilépést szorgalmazta. 1944-ben feleségével Budapestre költöztek, ahol Bajor Gizi házában vészelték át Budapest ostromát.

A második világháború után (melyben tartalékosként szolgált, ténylegesen azonban sohasem hívták be) Magyarországon maradt. Az 1945-ös választások után pedig egyike lett annak a tíz (később tizenkét) kiemelkedő közéleti személyiségnek, akiket az alakuló Nemzetgyűlés külön törvény alapján meghívott képviselőnek a parlamentbe. A felkérést elfogadta, egyidejűleg a Nemzeti Parasztpárt színeiben a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja is lett.

Képviselősége alatt kétszer is felajánlották neki a vallás- és közoktatásügyi tárcát, de mindkét alkalommal elutasította azt. Mandátuma lejárta után, mivel a törvényt, ami alapján behívták, eltörölték és az 1947-es választásokon nem indult, politikai karrierje be is fejeződött. A Parasztpárton belül mindvégig Kovács Imre irányvonalával szimpatizált.

1949 és 1953 között kiszorították az irodalmi életből, egyúttal akadémiai levelező tagságától is megfosztották. Ekkoriban leginkább jeleneteket, bábjátékokat, verses önéletrajzot írt. A Sztálin halála utáni enyhülés jegyében 1954-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja lett, és megjelenhettek cikkei, elbeszélései is, valamint kitüntették a Kossuth-díjjal is. 1956 szeptemberétől 1957 áprilisáig a Magyar Írók Szövetségének társelnöke volt.

Dolgozószobájában (Liget.ro)

1956. október 31-én a Petőfi Párt Irányító Testületének tagjává választották. Tamási fogalmazta a december 28-án, az Írószövetség közgyűlésén felolvasott Gond és hitvallás című nyilatkozatát. 1963-tól az Országos Béketanács elnökségi tagja volt.
Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kívánságára szülőfalujában, Farkaslakán temették el. Itt látható a sírja a templomkertben. Sírkövén ez a felirat olvasható:

„Törzsében székely volt, fia Hunniának
Hűséges szolgája bomlott századának.”

Tamási Áron a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja.

A két háború között gyors egymásutánban jelentek meg novelláskötetei, regényei is. Közülük is az elsők között A szűzmáriás királyfi, amit javarészt még Amerikában írt, de csak hazatelepülése után fejezett be. Ezután jött a Címeresek, amelyekben az erdélyi világ feszültségeit rajzolta meg, majd fő műve, az Ábel-trilógia. Előbb az Ábel a rengetegben, majd folytatásai: Ábel az országban és Ábel Amerikában, melyek tartalmát javarészt saját életéből merítette. 1953-ban jelenik meg Bölcső és bagoly című önéletrajzi regénye, amelyet három kötetesre tervezett, de betegsége közbeszól, és csak az első rész készül el, amely a születésétől iskolás koráig követi az eseményeket.

TAMÁSI ÁRON: IDŐSZERŰ ÍRÓI VALLOMÁS

„Az európaiság számomra, az író és a szellemi ember számára, semmi egyéb, mint érték és szellemi magatartás. Az értéket mindenekelőtt a művészi forma adja meg, a szellemi magatartást a nemes mondanivaló. De nem ismerem el a forma művészi értékét nemes mondanivaló nélkül, és a mondanivalót nem ismerem el nemesnek a forma művészi értéke nélkül. Együtt állnak, vagy együtt buknak. Az alkotásnak ez a színvonalas összhangja az európaiság.”

„EGYSZERRE EGYETEMES ÉS SZÉKELY MÉRTÉK TAMÁSI ÁRON NEVE” – mondja róla SÜTŐ ANDRÁS.

TAMÁSI SAJÁT „MŰFAJA” „(…) ő a sok-sok villanás embere. S ahogy az évek folyamán lassankint kialakította a saját műfaját. Hőseit jellemzik a kalandok , a furfang, a becsületesség, a hűség.

Mint a mesebeli legényke, úgy indul Ábel világgá. Próbák során megállja a helyét, és győztesként tér haza. Izgalmas kalandokban van része. Furfangos kópéként vágja ki magát a nehéz helyzetekből. Az otthon biztonságából az „életbe” vettetik. Próbáknak vetik alá, de vannak „beavatói”; legyőzi félelmeit: felnőtté avatódik. Hiteles képet fest a Trianon utáni székely falusi emberek életéről, sorsáról. Szegénységben és kisebbségi léthelyzetben a megmaradást, életakarást példázza.

tamasi aron

Tamási Áron emlékmű és sírhely, Farkaslaka. A sír mögött található a Tamási-emlékmű, amelyet Szervátiusz Jenő és fia készített 1972-74 között. Az emlékmű a Hargitáról ideszállított 3 méter magas, 1 méter széles, 8 tonnányi sziklából készült, és Tamási hőseit ábrázolja. (https://100km.mariaut.ro/hu)

Tamási Áron emlékezete

Özvegye halála előtt Budapesten létrehozta a Tamási Áron Alapítványt, amelynek feladatává tette az író szellemi hagyatékának gondozását, annak anyagi vonatkozásaival együtt. Az Alapítvány elnöke haláláig Sütő András volt, tagjai Ablonczy László, Pálffy G. István, Tamás Menyhért és Ugrin Aranka. Az Alapítvány az író szellemi hagyatékának kiadótulajdonosa. Erre vonatkozólag az 1960-as évek végi konfliktushelyzet feloldása után megállapodás született Tamási Áron testvéreivel és azok leszármazottaival, aminek eredményeképpen Romániában is elindulhatott az író műveinek kiadása.

Az Alapítvány létrehozott egy Tamási Áron Ösztöndíjat, amelyre a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanárainak egy kijelölt csoportja évente tesz javaslatot, s annak kedvezményezettje – egyetemre kerülve – tanulmányi ideje alatt anyagi támogatásban részesül.

Egy kis fejtörő az olvasóknak az Ábel a rengetegben c. regényből. Feladat: párosítsák össze helyesen az „A” és „B” oszlopot.

A                                                                              B
1. vaskörte                                                              1. délelőtt lett
2. páter                                                                   2. juhok lakhelye
3. balzsamír                                                           3. kövér, testes
4. megvénült a reggel                                          4. betegeskedett
5. akol                                                                     5. lábbeli
6. pecsenyés ember                                             6. elpusztult
7. erősen kornyadozott                                       7. ennivaló
8. bocskor                                                             8. babráltam
9. otthagyta a fogát                                             9. pap, barát
10. elemózsia                                                       10. gyógykenőcs
11. bíbelődtem vele                                             11. bomba

(Megoldás: 1-11; 2-9; 3-10; 4-1; 5-2; 6-3; 7-4; 8-5; 9- 6; 10-7; 11-8)

Remélem, kedvük támadt levenni a polcról Tamási Áron valamelyik művét! Jó olvasást ITT is!

 

Farkas Ferencné Pásztor Ilona

 

Sorozatunk előző cikke:

150 éves a Magyar Földrajzi Társaság

 

 

Hozzászólások