Pályázat – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet gazdasági vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

piac1

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, a megbízástól számított öt évig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet, valamint a vele együttműködési megállapodást kötő, önállóan működő intézmények gazdálkodási tevékenységéért, a költségvetési tervezésért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátásáért, a pénzügyi és számviteli rend kialakításáért és karbantartásáért, a költségvetési szerv működtetéséért, a használatában lévő vagyon védelméért, hasznosításáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, vagy egyetemi szintű gazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés és az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat (368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. §). A pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására – könyvviteli szolgáltatás végzésére – jogosító engedéllyel.

 

piac2

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Költségvetési szervnél gazdasági munkakörben szerzett, vagy gazdasági vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, – pályázó hozzájáruló nyilatkozatát: személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról, a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolek Andrea igazgató nyújt a 76/503-220-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8.317-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
– Személyesen: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterénél, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kecskemet.hu – 2016.04.14.

 

Fotó: Indafotó

 

Hozzászólások