Díjak, elismerő címek – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységek elismerésére kitüntetéseket alapított.

 

dijak

2015-ös díjazottak (Fotó: KEOL)

DÍJAK:

 • IFJÚSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ
  A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, a fiatalok öntevékeny, más közösségek számára is példamutató munkájának elismeréseként.
 • KECSKEMÉT VÁROSÉRT OKTATÁSI DÍJ
  A díj évente kettő személy vagy munkacsoport részére adományozható
  a) a huzamos időn át kiemelkedő óvodapedagógiai, alap- és középfokú oktatási-nevelési,
  b) gyógypedagógiai munkát végző pedagógusok, valamint
  c) a pedagógiai újítások kidolgozása, vagy alkalmazása, a pedagógiai gyakorlat kisegítése, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása, nemzetközi pedagógiai tapasztalatok adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és szakemberek elismerésére.
 • KECSKEMÉT KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ
  A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható
  a) az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményei azon munkatársai elismerésére, akik kiemelkedő eredményt értek el a város kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában és széles körű megismertetésében.
  b) a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárok elismerésére,
  c) azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti átörökítéséhez,
 • KECSKEMÉT FELSŐOKTATÁSÁÉRT ÉS TUDOMÁNYOS ÉLETÉÉRT DÍJ
  A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható a városban folytatott felsőfokú oktatási, tudományos, kutatási tevékenységek körében, ezek fejlesztésében, az oktatás és kutatás integrálásában, az együttműködési kapcsolatok elmélyítésében és bővítésében végzett kiemelkedő munkásságért.
 • KECSKEMÉT SPORTJÁÉRT DÍJ
  A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható
  a) a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének, valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes tevékenységéért,
  b) a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy nemzetközi eredményt elért kecskeméti sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréseként,
  c) a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság elismeréseként,
  d) a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és sportmecénási tevékenység elismeréseként.
 • KECSKEMÉT IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
  A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, aki a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek segítésében, valamint a gyermekek testi és lelki egészségének kiemelt elősegítésében közreműködött.
 • KECSKEMÉT VÁROSÉRT EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
  A díj kettő olyan személynek vagy munkacsoportnak adományozható, akik munkájukkal hozzájárultak Kecskemét város polgárai
  a) egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez és e tevékenységük során kimagasló
  teljesítményt, vagy eredményt értek el,
  b) a lakosság egészségének megóvására, javítására és helyreállítására irányuló tevékenységük során, illetve a város polgárai gyógyítása, gyógyító-megelőző ellátása terén kimagasló teljesítményt, vagy eredményt értek el.

 

ELISMERŐ CÍMEK:

AZ ÉV KECSKEMÉTI RENDŐRE elismerő cím

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím a Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján egy fő olyan személy részére adományozható, aki
a) a hivatásos, vagy közalkalmazotti állományban, a Kecskeméti Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot és
b) az adományozás évét megelőző évben a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, valamint a közbiztonság területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához.

AZ ÉV KECSKEMÉTI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETI DOLGOZÓJA elismerő cím

Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti dolgozója elismerő cím a Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján 2012. évtől kezdődően kétévente egy fő olyan személy részére adományozható, aki
a) hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, vagy a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében teljesít szolgálatot és
b) az adományozás évét megelőző évben az intézet rendjének és biztonságos működésének érdekében szakmailag kiemelkedő munkát végzett.

AZ ÉV KECSKEMÉTI TŰZOLTÓJA elismerő cím

Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím a Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján évente egy fő olyan személynek adományozható, aki
a) hivatásos állományban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít szolgálatot és
b) az adományozás évét megelőző évben a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.

AZ ÉV KECSKEMÉTI KÖZTISZTVISELŐJE elismerő cím

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím a polgármester előterjesztése alapján egy olyan személy részére adományozható, aki legalább 5 éve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselője, és az adományozás évét megelőző évben a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a Polgármesteri Hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez és a közügyek intézéséhez.
A kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek a Közgyűlés tagjai, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, valamint a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kecskeméti intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, kamarák, egyéb társadalmi szervezetek (bejegyzett egyesületek, alapítványok stb.) továbbá az egyházak.

A javaslatoknak tartalmazniuk kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás) valamint a javaslat részletes indoklását.

A javaslatoknak 2016. március 25-ig kell beérkezniük. A díjak, kitüntetések átadására 2016. május 26-án a Közgyűlés ülésén kerül sor.

A javaslatokat a Képviselőtestületi Osztály címére (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) kell beküldeni.

 

 

Hozzászólások